Yêu cầu

  • (1) Tạo một trang Result trên đó liệt kê những gì mình đã làm/học được trong suốt quá trình làm bài tập nhóm. Dẫn link tới từng trang do SV đã làm.

  • (2) Tự đánh giá mình được bao nhiêu % trong tổng số 100% của bài tập nhóm.

Implement design in html:

Web language-education
Web Group
Valuation

Design on paper and figma.

Completed: 100%

Contribute: 20%