1. Yêu cầu

Chọn 1 đối tượng bất kỳ trong thế giới thực, vídụ như sinh viên, môn học, giảng viên,… đểt hiết kế trên phần mềm một chức năng trên web đểt hêm, sửa, xóa,tìm kiếm cho đối tượng đó

2. Upload tất cả lên Azure/github trong menu Lab1 theo thứ tự:

  • Tab Yêu cầu: copy lại nội dung của phần 1 vào đây (trình bày cho đẹp)
  • Tab Thiết kế: để link tới các file sau đây:
    • Thiết kế trên giấy (chụp lại ảnh)
    • Thiết kế trên phần mềm thiết kế
  • Tab Hiện thực: chuyển tất cả thiết kế ở trên ở trên sang html

Implement

Add

Edit

ID Name Author Caterory Price Pages
1 Đắc Nhân Tâm Fujiko Fujio Self_help 100.000đ 100
2 Đắc Nhân Tâm Fujiko Fujio Self_help 100.000đ 100
3 Đắc Nhân Tâm Fujiko Fujio Self_help 100.000đ 100